avw

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten door of namens Habre BV
2. Habre BV en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken
3. Habre BV en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit
Prijzen
1. Habre BV hanteert prijzen in euro's, exclusief eventuele overige kosten zoals transportkosten, verzendkosten en optionele kosten
2. Habre BV mag de prijzen van zijn producten en diensten op de website en in andere uitingen altijd wijzigen
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Habre BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen
4. de consument mag de overeenkomst maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. Habre BV stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren
6. de prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Habre BV, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken
7. Wanneer Habre BV en de klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken
8. Habre BV mag tot 10% van de richtprijs afwijken
9. Habre BV moet de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen
10. De klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen
11. Habre BV mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen
Betalingen en Betalingstermijn
1. Habre BV mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 25% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. de klant dient een betaling achteraf binnen 14 dagen te hebben voldaan
3. de betalingstermijn die habre bv hanteert zijn fatale betalingstermijnen, dit houdt in
indien de klant he afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de termijn heeft betaald, deze automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Habre BV aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4.Habre BV mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke van betaling dan wel zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van diensten en producten.
5.Habre BV mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst
Vergoeding van retourkosten
1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsplicht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de klant de kosten daarvoor.
Opschortingsrecht
1. Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten
Retentierecht
1. Habre BV kan gebruik maken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Habre BV heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de klant nog geld moet betalen aan Habre BV.
3. Habre BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.
Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Habre BV te verrekenen met een vordering op Habre BV.
Eigendomsrecht
1. Habre BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Habre BV met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekort schieten in de nakoming.
2. Tot die tijd in lid 1 kan Habre BV gebruikmaken van zijn eigendoms voorbehoud en de zaken terugnemen
3. Voor het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemde of op een andere manier bezwaren.
4. wanneer Habre BV gebruik maakt van zijn eigendomsrecht, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Habre BV de klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
Levering
1. De levertijd vindt plaats zolang de voorraad strekt
2. Levering vindt plaats bij Habre BV tenzij anders wordt afgesproken
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op de door de klant aangegeven adres
4. wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet tijdig betaalt, mag Habre BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant betaalt.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Habre BV kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De levertijden van Habre BV zijn indicatief, indien later geleverd wordt kan de klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Habre BV.
3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Habre BV later levert dan is afgesproken. De klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Habre BV niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de klant en Habre BV iets anders hebben afgesproken
Feitelijke levering
1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
Transportkosten
1. De klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de klant en Habre BV schriftelijk iets anders hebben afgesproken
Verpakking en verzending
1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan van de door vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan deze Habre BV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade
2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventueel zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking vooraf gaand aan het vervoer vermelde aan Habre BV. Doet de klant dit niet kan hij Habre BV niet aansprakelijk stellen voor eventueel schade
Bewaring
1. Wanneer de klant de producten pas later afneemt dan de afgesproken datum is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant
Montage en/of installatie
1. Hoewel Habre BV zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Garantie
1. Wanneer de klant en Habre BV een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Habre BV enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting
2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal
3. de garantie geldt niet
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Habre BV levert, gaat over op de klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product voor de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. De klant mag een gekocht artikel ruilen, hierbij gelden de volgende voorwaarden :
- ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking- het product niet gebruikt is
2. afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte goederen of speciaal voor de klant aangepaste producten en speciaal aangepaste kunnen niet worden geruild
Uitvoering van de overeenkomst
1. Habre BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Habre BV mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen
3. de uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de klant
4. de klant moet ervoor zorgen dat Habre BV op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
5.zorgt de klant er niet voor dat Habre BV op tijd kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
Informatie verstrekking door de klant
1. de Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Habre BV
2. De klant staat in voor de juistheden volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Habre BV rederlijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Vrijwaring
1. de klant vrijwaart Habre bv tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Habre BV geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant moet een door Habre BV geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Habre BV daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. een consument moet binnen uiterlijk 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming Habre BV op de hoogte stellen
4. de Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Habre BV hierop gepast kan reageren.
5. de Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Habre BV
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Habre BV andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Habre BV
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Habre BV ook daadwerkelijk op tijd bereikt.
Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Habre BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in de overeenkomst
Aansprakelijkheid Habre BV
1. Habre BV is alleen aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
2.Wanneer Habre BV aansprakelijk is voor schade, dat geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst
3. Habre BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden
4. Wanneer Habre BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadevergoeding uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding. ontbinding of opschorting
Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Habre BV vervalt 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW
Ontbinding
1. de Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer habre BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis
2. Is de nakoming van de verplichting door Habre BV nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Habre BV in verzuim is.
3. Habre BV mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Habre BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Habre BV door de klant niet aan Habre BV kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. onder overmachtssituate in lid 1 valt onder meer ook :
- noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestaties of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- weersomstandigheden
3. wanneer zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Habre BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Habre BV kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie te minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant al Habre BV de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken
5. Habre BV hoeft in een overmachtssituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Habre BV hiervan voordeel heeft.
Wijzigingen algemene voorwaarden
1. Habre BV mag deze voorwaarden wijzigen
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Habre BV altijd doorvoeren
3.Ingrijpende wijzigingen zal Habre BV zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen
Overgang van Rechten
1. de Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Habre bv aan andere overdragen zonder schriftelijke toezegging van Habre BV
2. deze bepaling geld als een beding met goederengerechtelijke werking zoals in artikel 3.83 lid 2 BW
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of nietigbaar blijken, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden
2. Een bepaling die nietig of nietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Habre BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen Klant en Habre BV is Nederlands Recht van toepassing

Opgesteld Januari 2023

Verder